Alle maten 1 prijs ❤️ tot maat 56!

Informatie aangaande gegevensbescherming van Sieh an! Handelsgesellschaft mbH

Vanaf 25 mei 2018 gelden op het gebied van gegevensbescherming in heel Europa de uniforme bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de navolgende informatie aangaande gegevensbescherming informeren wij u over de door Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, ("Your Look… for less! " en/of "wij" en/of "verantwoordelijke") tot stand gebrachte verwerking van persoonsgegevens op basis van de AVG.

Lees onze informatie aangaande gegevensbescherming alstublieft aandachtig door. Indien u vragen of opmerkingen met betrekking tot onze informatie aangaande gegevensbescherming hebt, neem dan contact op met klantenservice@your-look-for-less.nl.

1. Naam en contactgegevens van degenen die voor de verwerking verantwoordelijk zijn

Deze informatie aangaande gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH
Georgenstr. 29
92224 Amberg
Duitsland

vertegenwoordigd door de directeuren Alexander Fischer, Helga Mai

Telefoon: +31 (0) 43 - 700 33 44

E-mailadres: klantenservice@your-look-for-less.nl
voor de volgende websites: www.your-look-for-less.nl

2. Contactgegevens van degenen die gegevensbescherming tot taak hebben

Degene die gegevensbescherming tot taak heeft bij de verantwoordelijke, kunt u onder

Your Look… for less!
- Uitvoerder gegevensbescherming -
Postbus 1002
6201 BA Maastricht

E-mailadres: klantenservice@your-look-for-less.nl

bereiken.

3. Doelen van de gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door de verantwoordelijke of een derde nagestreefd worden, alsmede de soorten ontvangers

3.1. Gebruik van onze website/applicatie

3.1.1. Logbestanden

Bij elk gebruik van websites/applicaties wordt informatie door de gebruikte internetbrowser van uw gebruikte terminal naar de server van onze website/applicatie verzonden en tijdelijk in logbestanden opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevensreeksen bevatten de volgende gegevens, die tot aan de automatische uitwissing opgeslagen worden: datum en tijdstip van het gebruik, naam van de gebruikte website, IP-adres van het gebruikte apparaat, verwijzings-URL (de URL van de website waarvandaan u op onze website gekomen bent), de hoeveelheid verzonden data, laadtijd, alsmede product- en versie-informatie van de gebruikte browsers en ook de naam van uw internetprovider.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 punt f) AVG. Ons legitiem belang vloeit voort uit de beoordeling van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem.

Aan de hand van deze informatie is het niet mogelijk uw identiteit vast te stellen en deze informatie wordt door ons ook niet verzameld.

3.1.2. Cookies, tracking, sociale plug-ins

Wij gebruiken voor onze website/applicatie zogenaamde cookies, trackingtools, targetingprocedures alsmede sociale plug-ins. Om welke procedure het daarbij precies gaat en hoe wij uw gegevens daarvoor gebruiken, wordt in het navolgende in detail toegelicht.

3.1.3. Geolokalisatie

Wanneer u in uw browser of in het besturingssysteem of een andere instelling van uw terminal toestemming gegeven hebt voor de zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om u op uw huidige locatie toegespitste individuele diensten (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijgelegen filiaal) aan te kunnen bieden. Wij verwerken uw locatiegegevens uitsluitend voor deze functie. Wanneer u het gebruik van de toepassing beëindigt, worden de gegevens gewist.

3.2. Rechtvaardiging, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1. Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst

Wanneer u zich op een van onze websites registreert en met ons een overeenkomst afsluit, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u. Daartoe behoren in voorkomend geval:

 • Voornaam, achternaam
 • Factuur- en afleveradres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 punt a) en b) AVG. Dat betekent dat u ons de gegevens ter beschikking stelt op basis van de tussen u en ons geldende contractverhouding (bijvoorbeeld het beheren van uw klantaccount, de afhandeling van een koopovereenkomst). Wij zijn verplicht tot het verwerken van uw e-mailadres wanneer u iets via onze websites/applicaties koopt, omdat wij wettelijk verplicht zijn om een elektronische bestelbevestiging te versturen (artikel 6 lid 1 punt c) AVG).

Voor zover wij uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken (zie onder 3.3.), slaan wij de voor de contractafhandeling verzamelde gegevens op tot aan het einde van de wettelijke of eventueel contractuele waarborgings- en garantieperiode. Na afloop van deze termijn bewaren wij de volgens handels- en fiscaal recht verplichte informatie uit de contractuele relatie gedurende de wettelijk bepaalde duur. Gedurende deze periode worden de gegevens alleen in het geval van een belastingcontrole opnieuw verwerkt.

Voor de afhandeling van een koopovereenkomst via onze websites/applicaties zijn voorts de volgende gegevensverwerkingen nodig:

uw betaalgegevens worden doorgestuurd naar door ons aangewezen betaaldiensten, die de betaling(en) afhandelen. De opgave van uw afleveradres sturen wij door naar de door ons aangewezen transporteur. Om te garanderen dat de levering van de goederen in overeenstemming met uw wensen gebeurt, sturen wij uw e-mailadres naar de door ons aangewezen transporteur en/of partner, die de levering verzorgen. Die zullen eventueel vóór de levering contact met u opnemen, om de details van de levering met u af te stemmen. De bedoelde gegevens worden slechts voor de genoemde doelstellingen verstuurd en na de uitgevoerde levering weer gewist.

3.2.2. Identiteit, solvabiliteit en overdracht aan informatiebureaus

3.2.2.1 Identiteitscontrole

Voor zover dat vereist is, controleren wij uw identiteit middels raadpleging van informatie van dienstverleners. De rechtsgrond daarvoor is artikel 6 lid 1 punt b) alsmede punt f) AVG. De rechtvaardiging daarvan vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het voorkomen van pogingen tot oplichting te onzen laste. Het feit dat we deze aanvraag doen en het resultaat ervan worden bij de gegevens van uw klantaccount of gastaccount opgeslagen gedurende de duur van de contractuele relatie.

3.2.2.2 Solvabiliteitscontroles

Wanneer u bij een bestelling een zogenaamde onzekere betaalwijze (koop op rekening of op afbetaling) hebt geselecteerd, is het volgende van toepassing:

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH en andere postorderbedrijven van de Otto Group bieden hun klanten in principe de mogelijkheid om goederen aan te schaffen met gebruikmaking van onzekere betaalwijzen (bijv. kopen op rekening, kopen met financiering). De volgende postorderbedrijven behoren tot de Otto Group:

bonprix Nederland, Heinrich Heine B.V., Josef Witt GmbH, Otto B.V. en Sieh an!.

Ondernemingen die u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onzekere betaalwijzen, hebben er een rechtmatig belang bij zich zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele wanbetalingen. Dit gebeurt onder andere door de kredietwaardigheid van een klant te controleren voordat de mogelijkheid van onzekere betaalwijzen wordt aangeboden. In het kader van deze controle zijn wij er bovendien toe gerechtigd bij Otto (GmbH & Co. KG) na te vragen of eventuele negatieve kredietwaardigheidsgegevens van de desbetreffende klant reeds bekend zijn bij de andere genoemde postorderbedrijven van de Otto Group. Daarnaast zijn wij ertoe gerechtigd negatieve kredietwaardigheidsgegevens over de desbetreffende klant door te geven aan Otto (GmbH & Co. KG), die deze wederom kan delen met de andere genoemde postorderbedrijven van de Otto Group, voordat deze andere postorderbedrijven de klant de mogelijkheid van een onzekere betaalwijze aanbieden.

Bij kredietwaardigheidsgegevens gaat het om informatie over openstaande vorderingen en om informatie waaruit onmiddellijk het gevaar van wanbetalingen duidelijk wordt (bijvoorbeeld insolventie, schuldhulpverlening, uitstel van betaling op grond van insolvabiliteit). Voordat wij negatieve informatie over openstaande vorderingen aan Otto (GmbH & Co. KG) doorgeven, worden de betreffende klanten door middel van een aanmaning gewezen op de mogelijkheid van het doorgeven van deze gegevens. Wij zijn er daarnaast toe gerechtigd om informatie over uiterst atypische bestellingen (bijv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres via verschillende klantaccounts) bij Otto (GmbH & Co. KG) te melden en in verband daarmee navraag te doen. Hierdoor kunnen wanbetalingen worden vermeden en onze klanten worden beschermd tegen misbruik van hun account of identiteitsfraude.

Wij zijn er in de gevallen waarin een klant middels een onzekere betaalwijze wil bestellen bovendien toe gerechtigd om in het kader van de bestelling verkregen gegevens te gebruiken voor het berekenen van een wanbetalingspercentage (interne scoring). De berekening van het wanbetalingspercentage door middel van interne scoring is gebaseerd op een erkende statistische rekenmethode. De in het kader van de interne scoring gebruikte gegevens komen met name voort uit een combinatie van de volgende gegevenscategorieën (niet definitief): adresgegevens, leeftijd, gewenste betalingsvoorwaarden, bestelwijze en assortimentsgroepen. Ten behoeve van de interne scoring worden alleen die gegevens gebruikt die de klant zelf aan ons heeft doorgegeven. Aan de hand van de genoemde gegevenscategorieën kunnen op basis van de toegepaste wiskundig-statistische methode conclusies ten aanzien van de waarschijnlijkheid van wanbetaling worden getrokken. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde woonplaats van de besteller in combinatie met een bepaalde productcategorie tot een verhoogde waarschijnlijkheid van wanbetaling en dus tot een beperking van betaalmethoden leiden. Een beperking van betaalmethoden enkel op basis van de woonplaats van de besteller is niet mogelijk. Bovendien is het bijvoorbeeld statistisch aangetoond dat het risico van wanbetaling bij het gebruik van een betaalde e-mailprovider kleiner is dan bij het gebruik van een gratis e-mailprovider.

Wij kunnen in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling door middel van een geautomatiseerd proces vaststellen of u de gewenste onzekere betaalwijze (kopen op afbetaling/rekening) kan worden aangeboden. Zo kan bijvoorbeeld na doorgifte van een negatieve kredietwaardigheidsbeoordeling door een kredietbureau of bij berekening van een niet-toereikende score bij de interne scoring automatisch een afwijzing van de gewenste betaalwijze worden gegenereerd. U kunt zich bij ons beroepen op uw recht om de automatische beslissing handmatig door ons te laten controleren. Bovendien hebt u het recht uw eigen verklaring te geven en het recht om de beslissing aan te vechten.

De verwerking van uw gegevens in het kader van de solvabiliteitscontrole gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG en art. 6 lid 1 punt f) AVG. Wij hebben in beginsel een legitiem belang bij een kredietwaardigheidsbeoordeling wanneer u een onzekere betaalwijze (kopen op afbetaling/rekening) kiest.

Wilt u weten waarom u niet alle betaalwijzen kunt gebruiken? Wij vertellen het u graag. U kunt een informatieformulier aanvragen via https://www.your-look-for-less.nl/content/contact.

3.2.2.3 Gebruik van gegevens ten behoeve van fraudepreventie

De door u in het kader van een bestelling verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt om te controleren of er sprake is van een atypische bestelling (bijv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres via verschillende klantaccounts). In beginsel bestaat er voor ons een legitiem belang bij de uitvoering van dergelijke controles. De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

3.2.2.4 Verwerker

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH zet in het kader van de verwerking van uw gegevens verwerkers in. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend voor de verantwoordelijke uit. Als u bijvoorbeeld een artikel bij Sieh an! Handelsgesellschaft mbH koopt, verstrekt u onder andere uw e-mailadres aan Sieh an! Handelsgesellschaft mbH ten behoeve van het verzenden van een bestelbevestiging door Sieh an! Handelsgesellschaft mbH. Sieh an! Handelsgesellschaft mbH is zodoende de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. Uw e-mailadres wordt vervolgens aan een dienstverlener doorgegeven ten behoeve van het verzenden van een bestelbevestiging. Deze dienstverlener stuurt vervolgens de bestelbevestiging voor het gekochte artikel naar u. Daartoe verwerkt de dienstverlener uw e-mailadres in opdracht van Sieh an! Handelsgesellschaft mbH.

3.2.2.5 Overdracht van gegevens aan transporteurs

Teneinde de bestelde goederen te leveren, werken wij samen met logistieke dienstverleners / transporteurs en/of partners. Aan hen kunnen de volgende gegevens ten behoeve van de levering van de bestelde goederen of ten behoeve van de aankondiging daarvan worden verstuurd: voornaam, achternaam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer.

De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt b) AVG.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1 Reclame per post

Wij hebben er een legitiem belang bij om uw gegevens voor marketingdoeleinden te benutten. Wij verzamelen de volgende gegevens voor eigen marketingdoeleinden alsmede voor marketingdoeleinden van derden: voornaam, achternaam, huisadres, geboortejaar.

De genoemde gegevens kunnen hiertoe ook worden doorgegeven aan derden (adverteerders). Wij hebben bovendien het recht om de genoemde en andere gegevens over u, met inachtneming van de wettelijke bepalingen in verband met de verzamelde persoonsgegevens, op te slaan voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden. Het doel is om u alleen op uw werkelijke of vermeende behoeften gerichte reclame te doen toekomen en u dienovereenkomstig niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

Er vindt geen overdracht plaats van de opgeslagen gegevens aan derden. Bovendien pseudonimiseert/anonimiseert de verantwoordelijke de over u verzamelde persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders). De gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden gebruikt om u online gepersonaliseerde advertenties te laten zien, waarbij de weergave van de reclame via een dienstverlener/bureau kan verlopen. De rechtsgrond voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Verwijzing naar het recht om bezwaar te maken

U kunt te allen tijde kosteloos met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de voornoemde reclamedoeleinden door een bericht te sturen via de post aan Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstr. 29, 92219 Amberg, Duitsland of op https://www.your-look-for-less.nl/content/contact.

Zodra u bezwaar indient worden uw gegevens van verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden uitgesloten. Wij wijzen erop dat in uitzonderlijke gevallen ook nog na de indiening van uw bezwaar het tijdelijk nog tot een verzending van reclamemateriaal kan komen. Dat wordt technisch door de aanlooptijd in het kader van de selectie bepaald en betekent niet, dat wij uw bezwaar niet verwerkt hebben.

3.3.2 Nieuwsbrief

Op onze websites/applicaties bieden wij u de mogelijkheid om zich voor onze nieuwsbrief aan te melden. Om er zeker van te zijn, dat bij het invoeren van het e-mailadres geen fouten opgetreden zijn, zetten wij de zogenaamde double-opt-in-procedure (DOI-procedure) in: nadat u uw e-mailadres in het aanmeldveld ingegeven hebt, zenden wij u een bevestigingslink naar het opgegeven adres. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres op onze verzendlijst ter verzending van onze nieuwsbrief opgenomen. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a) AVG.

Verwijzing naar het herroepingsrecht

U kunt uw toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken door een mededeling via de post aan Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstr. 29, 92219 Amberg, Duitsland of op https://www.your-look-for-less.nl/content/contact, of via https://your-look-for-less.nl/newsletter/unsubscribe, of via de afmeldmogelijk heid onderaan elke nieuwsbrief.

3.3.3 Aanbevelingen van producten via e-mail

Als bestaande klant van onze online-winkel krijgt u regelmatig productaanbevelingen per e-mail. Deze productaanbevelingen krijgt u van ons, onafhankelijk van een abonnement op onze nieuwsbrief. Hierbij gebruiken wij het door u in het kader van de aankoop aangegeven e-mailadres voor de aanbieding van eigen goederen en/of diensten, die vergelijkbaar zijn met wat u bij ons vanwege een reeds gedane bestelling aangeschaft hebt. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is (art. 6 lid 1 punt f AVG).

Verwijzing naar het recht om bezwaar te maken

U kunt onze productaanbevelingen te allen tijde met effect voor de toekomst middels een mededeling via de post aan Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstr. 29, 92219 Amberg, Duitsland, of op https://www.your-look-for-less.nl/content/contact of onderaan elke productaanbevelingsmail weigeren, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten tegen het basistarief ontstaan.

3.3.4 Prijsvragen

Wanneer u zich bij prijsvragen registreert, gebruiken wij uw bij de betreffende registratie aangegeven gegevens voor het realiseren van de deelname-overeenkomst, in het bijzonder voor de berichtgeving over de prijzen en eventueel voor de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde aanwijzingen vindt u in de betreffende deelnamevoorwaarden bij de betreffende prijsvraag. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking bevindt zich in artikel 6 lid 1 punt a) AVG, artikel 6 lid 1 punt b) AVG alsmede artikel 6 lid 1 punt f) AVG.

3.4 Online-aanwezigheid en website-optimalisatie

3.4.1 Cookies – Algemene informatie

Op verschillende websites gebruiken wij cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, alsmede om statistieken van het bezoek aan onze website te krijgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw terminal (laptop, tablet, smartphone, enz.) opgeslagen worden, wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw terminal en bevatten geen virussen, trojans of andere malware. In een cookie wordt informatie opgeslagen, die zich telkens in samenhang met de specifiek gebruikte terminal voordoet. Dat betekent echter niet, dat wij daardoor direct kennis over uw identiteit verkrijgen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer gewist (zogenaamde sessioncookies). Daarmee kunnen wij u bijvoorbeeld het winkelwagentje over meerdere websites aanbieden, waarin u kunt zien hoeveel artikelen zich op dat moment in uw winkelwagentje bevinden en wat de actuele aanschafwaarde daarvan is. Andere cookies blijven op uw computer staan en maken het ons mogelijk om uw computer bij het volgende bezoek te herkennen (zogenaamde sessie-overkoepelende cookies). Vooral deze cookies dienen ertoe om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk, dat u speciaal op uw interesse afgestemde informatie op de website te zien krijgt.

Natuurlijk kunt u uw browser zo configureren dat onze cookies niet op uw terminal opgeslagen worden. De helpfunctie in het menu-overzicht van de meeste webbrowsers verklaart u hoe u uw browser ervan weerhoudt om nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser kunt laten melden dat nieuwe cookies ontvangen worden, of ook hoe u diverse reeds ontvangen cookies kunt wissen en nieuwe cookies kunt blokkeren.

Daarvoor handelt u als volgt:

In Internet Explorer:

Kies uit het menu 'Extra's' het punt 'Internet Opties'.
Klik op het tabblad 'Veiligheid'.
Nu kunt u de veiligheidsinstellingen voor de internetzone aanpassen. Hier stelt u in, of en welke cookies aangenomen of geweigerd moeten worden.
Door te klikken op 'OK' bevestigt u de instellingen.

In Firefox:

Kies uit het menu 'Extra's' het punt 'Instellingen'.
Klik op 'Veiligheid'.
Kies uit het drop-downmenu de optie 'Gebruikersgedefinieerde instellingen aanbrengen'.
Nu kunt u instellen of cookies geaccepteerd mogen worden, hoe lang u die cookies wil houden en uitzonderingen toevoegen, welke websites u altijd dan wel nooit wilt toestaan om cookies te gebruiken.
Door te klikken op 'OK' bevestigt u de instellingen.

In Google Chrome:

Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser.
Kies nu 'Instellingen'.
Klik op 'Geavanceerd'.
Klik onder 'Privacy en beveiliging' op 'Instellingen voor content'.
Onder 'cookies' kunt u de volgende instellingen voor cookies uitvoeren: Cookies wissen
Cookies blokkeren
Cookies en websitegegevens alleen bewaren totdat de browser gesloten wordt Uitzondering voor cookies van bepaalde websites of domeinen toestaan

Maar wij wijzen u erop, dat u in dat geval diverse functies van deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken.

Voor zover het bij deze cookies en/of de daarin vervatte informatie om persoonsgegevens gaat, is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking art. 6 lid 1 punt f) AVG. Ons belang om onze website te optimaliseren dient daarbij gerechtvaardigd geacht te worden in de zin van het voornoemde voorschrift.

Toestemmingen

Zoals in paragraaf 3.4.1 van deze privacyverklaring al is beschreven, verzamelen en verwerken wij in samenhang met het gebruik van cookies verzamelde gegevens deels op basis van toestemming. U verleent deze toestemming door in deze online shop op de in een banner, die een link naar deze toestemmingstekst bevat, weergegeven knop 'Ok' of op de website zelf te klikken. De op een dergelijke verleende toestemming gebaseerde gegevensverzameling en -verwerking en het met het oog op de verleende toestemming bestaande herroepingsrecht worden hierna beschreven.

Toestemming voor Google AdWords / Remarketing:

onze website maakt gebruik van de dienst Google AdWords. Google AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Hierbij maken wij gebruik van de Remarketing-functie binnen de dienst Google AdWords. Met de Remarketing-functie kunnen wij op andere websites in het Google-advertentienetwerk op uw interesses gebaseerde advertenties aan u tonen. Daarvoor wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen u hebt bekeken. Hierdoor kunnen wij ook na uw bezoek aan onze website in de online zoekmachine Google zelf zogenaamde 'Google-advertenties' en op andere websites gepersonaliseerde reclame aan u tonen. Hiervoor slaat Google een cookie in uw browser op wanneer u Google-
diensten of websites in het Google-advertentienetwerk bezoekt. Via deze cookie worden uw bezoeken geregistreerd. De cookie is bedoeld voor de eenduidige identificatie van uw webbrowser en niet voor de identificatie van uw persoon. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt f AVG. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen en daarmee de door u aan ons verleende toestemming voor het gebruik van de dienst Google AdWords / Google Remarketing intrekken door de onderstaande link te volgen en de daar beschikbaar gestelde plug-in te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin. Meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google vindt u op: www.google.com/privacy/ads/

Toestemming voor Facebook Retargeting (Website Custom Audience):

in deze website is een pixel van Facebook Ireland Limited geïntegreerd (Website Custom Audience-pixel). Via deze pixel verzamelt Facebook Ireland Limited informatie over het gebruik van deze website (bijvoorbeeld informatie over bekeken artikelen). Deze informatie kan aan u worden toegewezen met behulp van andere informatie die Facebook Ireland Limited bijvoorbeeld op grond van uw eigendom van een account op het sociale netwerk 'Facebook' over u heeft opgeslagen. Aan de hand van de via de pixel verzamelde informatie kan in uw Facebook-account interessegerelateerde reclame voor onze aanbiedingen worden weergegeven (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan bovendien door Facebook Ireland Limited worden samengevoegd en de samengevoegde informatie kan door Facebook Ireland Limited voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden worden gebruikt. Zo kan Facebook Ireland Limited bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en deze informatie ook gebruiken om reclame voor aanbiedingen van derden te maken. Facebook Ireland Limited kan de via de pixel verzamelde informatie bovendien combineren met andere informatie die Facebook Ireland Limited via andere websites en/of in samenhang met het gebruik van het sociale netwerk 'Facebook' over u heeft verzameld, zodat bij Facebook Ireland Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Facebook Ireland Limited vindt u hier: https://www.facebook.com/policy.php

Godkännande av användning av Criteo Retargeting-teknik:

Den här webbplatsen har integrerad Retargeting-teknik från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris. Med den här tekniken blir det möjligt att visa reklam för produkter du sett på den här webbplatsen på tredjepartssidor (Publisher-sidor). Criteo samlar därför in information om hur du använder de här webbplatserna med hjälp av spårningscookies och liknande tekniker som placeras i din webbläsare eller genom att använda reklam-ID:n i miljöer som inte stödjer cookies, till exempel appar. Med hjälp av den här tekniken kan Criteo analysera trender och identifiera vilka intressen enskilda användare av webbplatser och appar har. Med hjälp av den här tekniken markerar Criteo besökare på sin partners webbplatser och appar. Användare som markeras av Criteo får ett tekniskt ID. Criteo samlar aldrig in personuppgifter som gör det möjligt att identifiera användaren, till exempel namn eller adress. Criteo analyserar uteslutande vilka produkter som har tittats och på och sökts efter på webbplattformar som tillhör de partners som Criteo levererar reklam för. För att ge dig anpassade annonser och en sömlös onlineupplevelse kan Criteo synkronisera ID:n från olika webbläsare som du använder. (”ID-synkronisering”) Genom sin ID-synkroniseringsteknik kan Criteo ge dig de mest relevanta annonserna – oavsett vilken webbläsare eller slutenhet du använder – utan att samla in och behandla personuppgifter som namn eller adress. För detta ändamål använder Criteo exakta sammankopplings på de tekniska data som samlats in med Criteo-teknik, till exempel ID:n från våra annonspartners eller krypterade e-postadresser som partner vidarebefordrar till Criteo. Du kan läsa mer om Criteos sekretesspolicy på https://www.criteo.com/de/privacy/

Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt a AVG (toestemming).

3.4.2 Google analytics

Voor een op de behoeften afgesteld ontwerp en voortdurende optimalisering van onze websites gebruiken wij op grond van artikel 6 lid 1 punt f) AVG, Google analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen opgesteld en cookies gebruikt. Deze cookies genereren informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browser-type/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • verwijzings-URL (de hiervoor bezochte website),
 • hostname van de verbindende computer (IP-adres),
 • tijdstip van de serveraanvraag

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te verstrekken. Het in het kader van Google analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u echter erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookies gegenereerde en de met uw gebruik van de website verbonden gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de via de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

In plaats van de browser-add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics ook voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomt. Het opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw plaatsen. Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

3.4.3 Affilinet

Voor de correcte registratie van sales en/of leads plaatst affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland een cookie op het eindapparaat van een bezoeker. Dit cookie wordt door het domein parners.webmaster-plan.com resp. banners.webmasterplan.com geplaatst. De door affilinet gebruikte cookies worden in de standaardinstelling van de webbrowser geaccepteerd. Wanneer u niet wil dat deze cookies worden opgeslagen, schakelt u de acceptatie van cookies van de betreffende domeinen in uw webbrowser uit. Cookies van affilinet slaan alleen de ID van de bemiddelende partner en het volgnummer van het door de bezoeker aangeklikte reclamemiddel (banner, textlink e.d.) dat voor de afhandeling van betalingen nodig is, op. De partner-ID dient bij het sluiten van een transactie ertoe de te betalen provisie ook aan de bemiddelende partner te kunnen toewijzen. Details met betrekking tot gegevensbescherming vindt u op: https://www.affili.net/nl/footeritem/privacy

3.4.4 Gebruik van Google AdWords

Onze website maakt gebruik van de dienst Google AdWords. Google AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google').

Hierbij maken wij enerzijds gebruik van de Remarketing-functie binnen de Google AdWords-dienst. Met de Remarketing-functie kunnen wij aan gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google Display Netwerk (op Google zelf, zgn. 'Google Advertenties' of op andere websites) op hun interesses gebaseerde advertenties presenteren. Hiertoe wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijv. voor welke aanbiedingen gebruikers zich hebben geïnteresseerd, om aan gebruikers ook na het bezoek aan onze website doelgerichte reclame te kunnen tonen. Google slaat hiervoor een getal op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Via dit als 'cookie' aangeduide getal worden de bezoeken van deze gebruikers geregistreerd. Dit getal is bedoeld voor de eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer en niet voor de identificatie van een persoon. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen.

U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de volgende link te volgen en de daar ter beschikking gestelde plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Nadere informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google kunt u lezen op: http://www.google.com/privacy/ads/.

3.4.5 Google AdWords 'Conversies bijhouden'

Verder maken wij in het kader van de Google AdWords-dienst gebruik van het zgn. conversies bijhouden. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer/eindapparaat geplaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en zijn derhalve niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van het conversiecookie wordt verkregen, dient voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die voor 'Conversies bijhouden' hebben gekozen.

Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 punt f AVG.

U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u echter erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Daarnaast kunt u op interesses afgestemde advertenties op Google en op interesses afgestemde Google-advertenties op het internet (binnen het Google Display Netwerk) in uw browser uitschakelen door op http://www.google.nl/settings/ads de knop 'Uitschakelen' te activeren of door de uitschakeling op http://www.aboutads.info/choices/ uit te voeren. Meer informatie over uw instelmogelijkheden in dezen en over de gegevensbescherming bij Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

3.4.6 Targeting

De hierna vermelde en door ons toegepaste zgn. targetingmaatregelen worden op grond van artikel 6, lid 1, punt f AVG uitgevoerd. De targetingmaatregelen die worden toegepast, gebruiken wij om te garanderen dat alleen op uw werkelijke of vermeende interesses afgestemde reclame op uw eindapparaten wordt getoond en u niet wordt lastiggevallen met voor u oninteressante reclameboodschappen.

3.4.6.1 Onsite-targeting

Op onze website wordt door middel van het gebruik van cookies informatie voor de optimalisatie van reclame geregistreerd en geanalyseerd. Deze informatie bestaat bijv. uit gegevens over welke producten u op onze websites/apps hebt bekeken. Uw gebruikersgedrag wordt uitsluitend onder een pseudoniem geregistreerd en geanalyseerd en maakt het voor ons niet mogelijk om u te identificeren. In het bijzonder wordt de informatie niet met persoonsgegevens van u gecombineerd. Aan de hand van de informatie kunnen wij u op onze site aanbiedingen tonen die speciaal op uw interesses afgestemd zijn, zoals die uit uw gebruikersgedrag tot dusver blijken.

3.4.6.2 Reclamepartners/third-party-cookies

Wij werken samen met reclamepartners om het onlineaanbod op onze site nog interessanter voor u vorm te geven. Hiertoe worden bij het bezoek aan onze site ook cookies van onze reclamepartners geplaatst (zgn. third-party-cookies). In de cookies van onze reclamepartners wordt eveneens met gebruikmaking van pseudoniemen informatie over uw gebruikersgedrag en interesses bij het bezoek aan onze site opgeslagen. Deels wordt ook informatie geregistreerd die voorafgaand aan het bezoek aan onze site door het bezoek aan andere sites is gegenereerd. Aan de hand van deze informatie worden aan u op uw interesses afgestemde reclameboodschappen van onze reclamepartners getoond. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen met persoonsgegevens van u gecombineerd.

U kunt de op interesses gebaseerde reclame van onze reclamepartners door een overeenkomstige cookie-instelling in uw browser verhinderen.

3.4.6.2.1 Facebook-Pixel

Op deze website is een pixel van Facebook Ireland Limited geïntegreerd (Website-Custom-Audience-Pixel). Door deze pixel wordt informatie over uw gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken artikelen) onder een pseudoniem verzameld. De verworven informatie kan worden gebruikt om u gepersonaliseerde advertenties te sturen, bijvoorbeeld op uw Facebook-account. U kunt hier bezwaar indienen tegen het verzamelen van uw gegevens.

3.4.6.3 Bezwaarmogelijkheid/opt-out-mogelijkheid

Naast de al beschreven methoden voor uitschakeling kunt u het gebruik van de genoemde targetingtechnologieën ook ineens door een overeenkomstige cookie-instelling in uw browser verhinderen. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om op voorkeuren gebaseerde reclame met behulp van het hier op te roepen voorkeurenbeheer uit te schakelen.

3.4.6.4 Re-Targeting

Wij maken gebruik van retargetingtechnologieën van externe dienstverleners, bijv. de pixel van Criteo. Retargeting stelt ons in staat om ons onlineaanbod op u af te stemmen en interessanter vorm te geven. Zo kunnen wij met onlinereclame op de websites van onze partners gericht die gebruikers aanspreken die al interesse in onze shop en onze producten hebben getoond. Uit onderzoeken weten wij dat het tonen van gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame voor internetgebruikers interessanter is dan reclame die niet persoonsgerelateerd is.

Hiertoe wordt een cookie geplaatst waarmee gegevens over interesses met gebruikmaking van pseudoniemen worden verzameld. Aan de hand van deze informatie wordt aan u op de websites van onze partners op uw interesses afgestemde reclame voor onze aanbiedingen getoond. Er worden geen rechtstreeks te herleiden persoonsgegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen met persoonsgegevens van u gecombineerd.

Als u niet wilt dat er op uw interesses afgestemde reclame wordt weergegeven, kunt u deze onder de volgende links deactiveren: Deactivering van de Crito Services.

3.4.7 Sociale plug-ins

Wij maken op onze website op grond van artikel 6 lid 1 punt f AVG gebruik van sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook, YouTube en Google+ om onze onderneming via deze netwerken bekender te maken. Het beoogde reclamedoeleinde dient als gerechtvaardigd belang als bedoeld in de AVG te worden beschouwd.

Doel en omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het verdere gebruik van gegevens door de betreffende aanbieder en uw rechten en instelmogelijkheden in dezen ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van de betreffende aanbieder, waarvoor wij u hierna links aanbieden.

Door zich van tevoren bij sociale netwerken af te melden en door geplaatste cookies te wissen, kunt u voorkomen dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan https://www.your-look-for-less.nl de over u verzamelde informatie aan uw gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk koppelen. Als u niet wil dat sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel koppelen, moet u zich voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij de betreffende sociale netwerken afmelden. U kunt het laden van plug-ins ook geheel verhinderen met add-ons voor uw browser, bijv. met de script-blocker 'NoScript', te vinden op: http://noscript.net.

3.4.7.1 Facebook, Google+ en YouTube

Op deze website worden sociale plug-ins van Facebook en Google (Google+ en YouTube) ingezet. Het gaat hierbij om diensten van de Amerikaanse ondernemingen Facebook en Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google')).

Als u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een verbinding met Facebook resp. Google tot stand en wordt de content van deze sites geladen. Uw bezoek aan deze website kan hierdoor door Facebook en Google worden gevolgd, ook als u de functie van de sociale plug-in niet actief gebruikt. Als u een account bij Facebook of Google hebt kunt u een dergelijke sociale plug-in gebruiken en op die manier informatie met uw vrienden delen. Sieh an! Handelsgesellschaft mbH heeft geen invloed op de inhoud van plug-ins en de overdracht van informatie.

Op hun websites stellen Facebook en Google gedetailleerde gegevens met betrekking tot de omvang, de aard, het doel en de verdere verwerking van uw gegevens ter beschikking. Hier vindt u ook nadere informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.
Privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.
Privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

3.4.8 ChannelPilot

Deze website gebruikt ChannelPilot, een online-marketing-tool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het gebruik vindt plaats op basis van het Art. 6 § 1 S. 1 lt. f. DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Channel Pilot gebruikt zgn. „Cookies“, tekstbestanden, die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, zoals

 • Browser- type/-versie,
 • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostname van de toegangscomputer (IP-adres),
 • Tijd van het serververzoek

wordt meestal naar een server van ChannelPilot in Duitsland verzonden en daar opgeslagen. Het door uw browser, naar ChannelPilot, verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere ChannelPilot-gegevens. Bovendien wordt het IP-adres van ChannelPilot slechts gedurende een korte periode (meestal maximaal 24 uur) in de cache opgeslagen en vervolgens onleesbaar gemaakt. De caching opslag vindt zonder uitzondering plaats om mogelijke klikfraude (botdetectie) op te sporen.

Namens de exploitant van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de weergave van verbonden online marketingkanalen, zoals idealo.de of Google Shopping, te evalueren. U kunt de opslag van cookies voorkomen met behulp van de betreffende instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van dergelijke gegevens door ChannelPilot worden verwerkt door de opt-out-optie te gebruiken die beschikbaar is via de volgende link: www.channelpilot.co.uk/optout. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out-cookie is alleen geldig in de laatst gebruikte browser. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met ChannelPilot is te vinden op https://www.channelpilot.co.uk/privacy-policy

3.4.9 Userlike

Deze website maakt gebruik van ˈUserlikeˈ, een live-chatprogramma van het bedrijf Userlike UG (met beperkte aansprakelijkheid).

Userlike maakt gebruik van cookies: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een persoonlijk gesprek met u mogelijk maken in de vorm van real-time chats op de website. De verworven gegevens worden niet gebruikt om gebruikers van de website persoonlijk te identificeren en worden niet aangevuld met persoonsgebonden gegevens over de drager van de schuilnaam.

Wij hebben voor Userlike gekozen, omdat we hiermee snel en eenvoudig vragen van klanten over onze online aanbiedingen kunnen beantwoorden. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 § 1 lid f van de AVG.

U kunt meer informatie vinden in de privacyverklaring van de website: https://www.userlike.com/de/privacy_policy.

3.5 Mobiel

De app maakt o.a. gebruik van de analysetechnologie 'adjust' van adjust GmbH. adjust gebruikt voor de analyse uitsluitend geanonimiseerde IP- en Mac-adressen van gebruikers. Het is niet mogelijk om conclusies ten aanzien van de identiteit van een natuurlijke persoon te trekken. De door de technologie geregistreerde informatie wordt enkel gebruikt om de werking en het gebruik van de app te analyseren. De analyses die worden opgesteld, zijn geanonimiseerd. De analyses worden uitsluitend ten behoeve van eigen marktonderzoek en de optimalisatie en verbetering van de vormgeving van de app gebruikt. Door het gebruik van deze website/app verklaart u zich akkoord met de behandeling van de door deze website/app geanonimiseerd verzamelde gegevens op de eerder beschreven manier en voor de eerder genoemde analysedoeleinden. Tegen de verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde met toekomstige werking via een e-mail naar optout@adjust.com bezwaar worden gemaakt.

3.6 Klantaccount / gebruikersaccount

Om voor u maximaal comfort mogelijk te maken, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantaccount/gebruikersaccount aan.

Het aanmaken van het klantaccount is in principe vrijwillig. Als u een klantaccount aanmaakt, worden uw hier verzamelde gegevens verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 punt b AVG. Na het instellen van een klantaccount hoeven geen gegevens meer te worden ingevoerd. Bovendien kunt u in uw klantaccount de over u opgeslagen gegevens te allen tijde inzien en wijzigen.

Alleen als u via onze website/app bestellingen wilt plaatsen, moet een klantaccount voor de uitvoering van de overeenkomst worden geopend. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is in dat geval (aanvullend) art. 6 lid 1 punt b AVG.

Naast de bij een bestelling verlangde gegevens moet u voor het instellen van een klantaccount een zelfgekozen wachtwoord opgeven. Dit dient samen met uw e-mailadres voor het verkrijgen van toegang tot uw klantaccount. Uw persoonlijke toegangsgegevens moet u vertrouwelijk behandelen en in het bijzonder niet voor onbevoegde derden toegankelijk maken. Houd er rekening mee dat u ook na het verlaten van onze website automatisch aangemeld blijft, tenzij u zich actief afmeldt. U kunt uw klantaccount te allen tijde wissen. Houd er rekening mee dat de in het klantaccount te bekijken gegevens daarmee niet onmiddellijk worden gewist als u eenmaal bij ons hebt besteld. Uw gegevens worden automatisch gewist na het verstrijken van de voor ons geldende bewaarplichten volgens het handels- en belastingrecht. Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 punt c AVG en art. 6 lid 1 punt f AVG.

3.7 Contactopname

U kunt langs meerdere wegen contact met ons opnemen. Via het contactformulier, per e-mail, telefonisch of per post. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij die persoonsgegevens die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking stelt en alleen om met u in contact te treden en uw aanvraag te behandelen.

Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 punt a, art. 6 lid 1 punt b, art. 6 lid 1 punt c en art. 6 lid 1 punt f AVG.

3.8 Betalingen

Uw betaalgegevens verwerken wij ten behoeve van de afhandeling van betalingen, bijv. als u een product en/of een dienst via Sieh an! Handelsgesellschaft mbH aankoopt resp. afneemt. Afhankelijk van de betaalmethode geven wij uw betaalgegevens door aan derden (bijv. bij betaling via de creditcard aan uw creditcardaanbieder).

Rechtsgronden voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 punt a, art. 6 lid 1 punt b en art. 6 lid 1 punt f AVG

4. Uw rechten

4.1 Overzicht

Naast het recht om uw aan ons gegeven toestemmingen in te trekken, komen u wanneer aan de betreffende wettelijke voorwaarden wordt voldaan, de volgende rechten toe:

 • het recht van inzage in de bij ons opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG), in het bijzonder kunt u inzage in de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagduur, de bron van uw gegevens voor zover ze niet direct bij u verzameld zijn, verlangen,

 • het recht op rectificatie van onjuiste gegevens of het recht op vervollediging van onvolledige gegevens (art. 16 AVG),

 • het recht op wissing van uw bij ons opgeslagen gegevens (art. 17 AVG), voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke plichten resp. rechten met betrekking tot een verdere opslag door ons in acht moeten worden genomen,

 • het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (art. 18 AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u het wissen van de gegevens afwijst, de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft maar u deze voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt of u conform art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt,

 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG, d.w.z. het recht om uitgekozen, bij ons over u opgeslagen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, of het recht om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen,

 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiertoe kunt u zich doorgaans wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de maatschappelijke zetel van ons bedrijf zich bevindt.

De eerder genoemde, u ten opzichte van ons toekomende rechten kunt u op https://www.your-look-for-less.nl/content/contact doen gelden. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens kunt u op https://www.your-look-for-less.nl/content/contact doen gelden.

4.2 Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van art. 21 lid 1 AVG kan tegen de gegevensverwerking om met de specifieke situatie van de betrokkene verband houdende redenen bezwaar worden gemaakt.

Het voornoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden waarvoor gegevens op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG worden verwerkt. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden gerichte speciale recht van bezwaar zijn wij volgens de AVG alleen verplicht aan een dergelijk algemeen bezwaar tegemoet te komen, als u hiervoor prevalerende redenen noemt (bijv. een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).

4.3 Recht om toestemming in te trekken

In zoverre wij gegevens verwerken op basis van een door u verleende toestemming, hebt u te allen tijde het recht om die toestemming te herroepen. Intrekking van de toestemming heeft alleen tot gevolg dat de tot op het moment van de herroeping op basis van toestemming verwerkte gegevens ongeldig worden.

Nieuwsbrief
 • Exclusieve waardebonnen
 • Mooie kortingsacties
 • Gratis verzending
Aanwijzing inzake gegevensbescherming
Onze nieuwsbrief
Gratis verzending voor uw nieuwsbriefaanmelding!
Aanwijzing inzake gegevensbescherming
Newsletter Banner Image